Navigate

Wednesday, 2 October 2013

Sekwestrasie - Die proses onder die insolvensie wet waar jy n nuwe begin kan maak skuld vry. l Insolvensie, skuld, skuld berading,

Sekwestrasie. Die proses waar n persoon skuld vry kan wees binne so min as 18 maande.

Beskrywing:

Wat is sekwestrasie en watter voordele hou dit vir jou in?

Sekwestrasie is n Regsproses waardeur jy insolvent verklaar word by wyse van n bevel deur die Hooggeregshof. Die bevel vrywaar jou van enige skuld verpligtinge en jy is vry om n nuwe skoon begin te maak.

Na die hofbevel bekon is stel die Meester van die Hooggeregshof n trustee aan om jou sekwestrasie geval te behartig, waarna sekere van jou bates soos vaste eiendom, aan die trustee oorhandig moet word soos bepaal deur die Insolvensiewet.
Sodanige bates word verkoop, en die opbrengs word verdeeel tussen die onderskeie Krediteure. Die proses is beter as n balju veiling aangesien dit tot voordeel is vir jou en die krediteure om soveel moontlik vir jou bates te bekom.
Die oorgawe van jou Boedel deur middel van die Sekwestrasie proses, sal jou in staat stel om spoedig terug te keer tot n Bekostigbare Lewenstyl soos bepaal deur jou nuwe begroting, sonder die kopseer van Krediteure.


Wat is die Voordele?

*Indien jy n Vaste Eiendom wat belas is (met uitstaande verband) besit sal al jou skuld afgeskryf word.
*Waar geen vaste eiendom ter sprake is nie word alle uitstaande skuld in die aansoek afgeskryf nadat jou persentasie betaal is, gewoonlik 25%. D.W.S dat 75% van jou skuld word afgeskryf.

*Dit sal nie meer nodig wees om met jou krediteure te komunikeer nie, aangesien ons verantwoordelike Prokureurs die nodige skakelwerk in verband met die Sekwestrasie sal doen.
*Waar geen vaste eiendom ter sprake is nie, kan aansoek gedoen word vir rehabilitasie binne 18 maande na die sekwestrasie aansoek.

*Na jou Sekwestrasie sal jy in besit wees van jou volledige inkomste. Dit beteken alles wat jy verdien is joune, GEEN skuld betalings meer nie.
*Meubels bly in jou besit en sal nie op veiling verkoop word nie
*Alle Besoldiging Beslagbevele (Garnishee Orders) teen jou salaris sal gekanselleer word sodra die hofbevel toegestaan word en die nodige dokumentasie na jou salaris kantoor deurgestuur is.
*Indien jou motor voertuig nie gefinansier is nie,bly dit in jou besit.
*Dit sal nie vir jou nodig wees om in die hof te verkyn nie
*Indien jy in besit is van vaste eiendom kan aansoek aansoek binne 4 jaar gedoen word vir Rehabilitasie.
*Na die afhandeling van die Rehabilitasie proses, sal jou krediet rekord herstel word, en jy kan voortgaan met n skuldvrye lewe

Wat is die Nadele?

* Jou insolvente status sal van toepassing bly vir die volgende 18 maande indien jy nie n vaste eiendom besit nie, en 4 jaar indien jy n eiendom besit.
*Jy mag nie 'n oortrokke fasiliteit of kredietkaart hê nie.
*Aanoek vir Rehabilitasie kan eers gedoen word, na die insolvensie tydperk

*Jy sal geen krediet waardigheid geniet gedurende die insolvensie tydperk, in uitsonderlike gevalle kan aansoek gedoen word vir krediet, met die kurator se toestemming. Maar let daarop dat jy in elk geval nie krediet waardig is nie aangesien jy te veel skuld op die oomblik het.


Die Sekwestrasie Proses

*Die nodige aansoekvorm met al jou persoonlike inligting,sowel alle krediteure inligting moet voltooi word.
Vra die vorm aan hier: eugene@skuld.co.za
* By ontvangs van die voltooide aansoekvorm en vereiste fooi,sal die aansoekvorm na ons betrokke Prokureurs deur gestuur word,waarna iemand met jou in verbinding sal tree.
*Na ontvangs van jou aansoek sal n advertensie in die Staatskoerant en plaaslike koerant geplaas word,dit sal voorkom dat enige verdere regstappe Regstappe teen jou geneem word byvoorbeeld Eksekusie. As jou eiendom op die punt is om op veiling te gaan kan ons die proses stop.     
Kennisgewings, beslaglegging van van vaste of roerende eiendom
*n Vermoenstaat word saamgestel deur die Prokureurs,wat deur jou geteken moet word voor n Kommissaris van Ede
*Bogenoemde word ingedien by die Meester van die Hooggeregshof vir n periode van 14dae
*Hierna word alle Krediteure per Gerigistreede pos verwittig van jou aansoek.
*Jy sal ook voorsien word van dieselfde kennisgewing,wat jy na Krediteure toe kan stuur indien hulle jou skakel
*Die Suid Afrikaanse Inkomstediens sal ook in kennis getel word
*n Advokaat sal teenwoordig wees gedurende die Hof Prosedures,met ander woorde sal jy nie in die hof hoef te verskyn nie.
*Sodra die aansoek deur die hof toegestaan en goed gekeur is,word n kurator aangestel om na jou boedel om te sien
*Die Kurator sal jou kontak om te reel vir n konsultasie, waartydens alle prosedures en besonderhede rakende jou bates sal bespreek word.

Watter kostes is betrokke?

*Administrasie Fooi: n Kwotasie sal voorsien word sodra n evaluering van jou profiel voltooi is. Die koste beloop gewoonlik tussen R4000 en R8000. Die bedrag kan afbetaal word oor 1 tot 3 maande. Let daarop dat sodra jy aansoek doen jy nie meer verplig is om jou skuld te betaal nie en jy kan die geld gebruik om die kostes te dek. Die totale bedrag is betaalbaar voor die proses kan begin.
*Afgesien van bogenoemde administratiewe fooi,bepaal die hofreel van sekwestrasie dat n bedrag van 25c(vyf en twintig sent) in elke R1.00(Een Rand) wat verskuldig is aan Krediteure betaalbaar is byvoorbeeld as jou skuld R160,000.00 beloop,dan is die totale bedrag terug betaalbaar R40,000.00. Hierdie bedrag kan oor n tydperk van 18 maande betaal word, wat jou maandelikse verpligting R2222.22 maak.
Hierdie reeling is nie van toepassing as jy n eiendom besit nie.
*Die Bogenoemde kostes wat gekwoteer word,maak voorsiening vir al die betrokke Regskostes gedurende die hele proses.

MAAK VANDAG DIE BESLUIT OM SKULD VRY TE LEEF. MAAK N NUWE BEGIN
0813166983 of epos eugene@skuld.co.za


EUGENE PRINSLOO
Consulting Services

Call/SMS 0813166983
BBM 288A44F5
Whats App 0813166983
Email eugene@skuld.co.za
Web www.skuld.co.za
(Under Construction)
Twitter @southrncomfort6
" Deo volente"
I am able to consult on the following matters:
GETTING RID OF DEBT
1) Insolvency applications.
2) Debt assessments.
3) Removal of debt review, administration orders, and salary attachments/garnish orders.
4) Credit profile clearance.
5) Any matter related to debt or debt collection where you feel you are being harassed or treated unfairly.

ASSET PROTECTION
1) Trust registrations.
2) Business registrations.

ACQUIRING DEBT
1) Debt consolidation.
2) Buying a property, getting a home loan.
3) Second bonds.
4) Alternative property finance.
5) Advice on secured and unsecured debts. Short term loans.
6) Buying and financing a vehicle.

COLLECTING DEBT
When you are owned money, whether you are a person or business.
1) Debt collection for individuals.
2) Debt collection for business or Commercial debt collection.
3) Black listing or Default listing of debtors.
4) Debtors management.
5) Credit policy audits.
6) Property owners or Landlord assistance, Evictions.
7) Debtor tracing.

CRIMINAL RECORDS
1) Verification of criminal records for employment or private use.
2) Removal of criminal records.

COMMERCIAL DUE DILIGENCE
Doing business is risky as it is, before you do business with anyone, obtain my due diligence report on whoever you are dealing with to make sure you don't risk more that just your money.

PRIVATE DUE DILIGENCE
Before you enter into a relationship, discreetly verify and check the history of the person you plan to share your life with.
A report can reveal among other things:
• Past or current relationships that has ended badly.
• Previous protection orders or acts of violence.
• Any criminal records.
• Any marriage records.
• Any past or pending legal action that might affect you.
• Any financial or credit related problems.
These are just a few of the items available.